•  
 •  
 •  

 

 

Първи клас

Критерии за прием в I клас:

 • Местоживеене – с. Градина, с. Бъркач;
 • По-ранно подаване на заявление за записване;
 • Наличие на друго дете от семейството, учещо в училището;
 • Деца със специални образователни потребности;
 • Деца от други населени места, при наличие на свободни места.

 

Необходими документи при записване:

 • Заявление по образец за записване от родител, включващо избор на предмети за ИУЧ .
 • Декларация за лични данни, включваща актуални данни за родителите и детето.
 • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група/клас или Декларация от родител, че детето не е посещавало подготвителна група/клас.
 • Декларация за включване в целодневна организация на обучение при желание.
 • Медицински документ за здравословно състояние – при наличие на такъв.

 

График за прием и записване на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година.

 • Информиране на родителите – до 30.03.2018 г. на информационно табло на І етаж се поставя информация за реда, сроковете и критериите за подбор и класиране за записване в І клас и на сайта на училището.
 • Прием на заявления за записване в І клас – от 31.03.2018 г. до 26.06.2017 г.
 • До 27.06.2017 г. да се обявят и поставят на видно място списъците на записаните ученици.
 • Обявяване на свободните места за прием на ученици в първи клас – 29.06.2018 г.
 • Приемане на заявления за записване на ученици в първи клас на обявените свободни места – 02.07.2018 г. до 13.09.2018 г.