•  
  •  
  •  

 

 

1. Изисквания към вида на извънкласните дейности.

2. Указания.

3. Представяне на проекта.

4. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004.

5. Най-важното от инструкцията за ръководителите на дейности.

6. Препоръчани дейности от Съвета за обществен мониторинг.

7. Бланка за създаване на документи.

8. Номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.

9. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

10. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

11. Отчет на събитие.

12. Организиране на събитие.

13. Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2.

14. Анкетна карта, Приложение № 4.

15. Индивидуална образователна карта, Приложение № 5.

16. Тематична програма и график на групата.

17. Бланка „Списък на учениците“.

18. Дневник на група по проект Твоят час.

19. НОВО!!! Ръководство на потребителя за работа с уеб портал на проект „Твоят Час“ фаза 2.